Studentenbegeleiding

Hoewel de opleiding een hoog niveau kent en een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de studenten vraagt, vindt AVAG het belangrijk om studenten te begeleiden. Iedere student van AVAG krijgt dan ook een studieloopbaanbegeleider toegewezen.

De studieloopbaanbegeleider heeft als taak de studievoortgang van de student door middel van individuele studievoortganggesprekken (twee keer per studiejaar) en groepsgesprekken (in iedere blokperiode) te begeleiden en te bewaken.

De studieloopbaanbegeleider begeleidt ook de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student.
In de werkgroepen worden studenten begeleid door een werkgroepbegeleider. De opleiding stelt dat iedere student verantwoordelijk is voor haar eigen leerproces. De student draagt zelf zorg voor het aanleveren van het door de opleiding gevraagde materiaal, zoals verslagen, scripties en evaluaties, om zo op tijd voldoende inzicht te verschaffen in haar leerproces.

Door de kleinschaligheid van de opleiding heerst er een betrokken en laagdrempelige sfeer. Mocht een student een probleem hebben dat buiten de taken van de studieloopbaanbegeleider valt, dan zal de student verwezen worden naar een studentendecaan met uitgebreide kennis van de opleiding en de belevingswereld van de student.