Aanmelden

Voor de opleiding Verloskunde geldt een decentrale selectie. De eerste selectieronde voor studiejaar 2014-2015 vindt plaats op zaterdag 1 februari 2014. De tweede selectieronde vindt plaats tussen half en eind maart 2014. Hieronder meer informatie over toelatingseisen.


Let op: inschrijven voor studiejaar 2014-2015 kan tussen oktober 2013 en 15 januari 2014.

 

Met ingang van 9 november 2012 zijn onze toelatingseisen voor hbo en wo veranderd. Met een hbo of wo vooropleiding moet je biologie en scheikunde op minimaal havo niveau hebben, behalve bij een afgeronde hbo-V opleiding.

Toelatingseisen vooropleiding

Je bent toelaatbaar tot een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs als je een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 4 hebt behaald. Naast een diploma kunnen er ook bepaalde eisen gesteld worden aan je profiel- en/of vakkenpakket. Er wordt onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe profielen. Dit geldt ook als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma zonder profielvermelding (diploma oude stijl). In dat geval ben je alleen toelaatbaar als je ook voldoet aan de eventuele nadere profiel- en/of vakkenpakketeisen.


Profiel

Economie &

Maatschappij

Cultuur &

Maatschappij

Natuur &

Gezondheid

Natuur &

Techniek

Havo vanaf 2009

    bi + schk

bi en schk + (wisA of wisB)

toelaatbaar

bi

Vwo vanaf 2010

    bi + schk    

bi + schk

toelaatbaar

bi


Mbo niveau 4-diploma

Specifieke eisen; neem voor meer informatie contact op met het Studie-informatiepunt van Inholland: 0900-464655264.


Hbo- of wo-propedeuse en hbo- of wo-bachelor

Toelaatbaar, mits er geen sprake is van een deficiëntie ten opzichte van de toelaatbaarheid met havo- en vwo-diploma’s die voldoen aan de geldende profieleisen en eventueel het vereiste vakkenpakket. Deficiënties zijn weg te werken door een deficiëntietoets te doen bij Hogeschool Inholland of door het doen van staatsexamen. Als je een certifica(a)t(en) wilt halen bij een andere instelling kun je deze ter beoordeling sturen naar toelatingstoets@inholland.nl. Maar in principe accepteert Inholland geen certificaten of toets uitslagen van andere instellingen. Je zult de toets hier opnieuw moeten behalen.


De enige uitzondering die er is voor hbo: met een afgeronde hbo-V opleiding ben je WEL toelaatbaar zonder biologie en scheikunde.

 

Oud havo- of vwo-diploma

Dit betreft de havo- en vwo-diploma's zonder profielaanduiding en die met de oude profielaanduiding (havo voor 2009 en vwo voor 2010). Toelaatbaar, mits er geen sprake is van een deficiëntie ten opzichte van de voor huidige havo- en vwo-diploma's geldende profieleisen en eventueel het vereiste vakkenpakket.

 

Oud mbo-diploma (zonder niveau-aanduiding)

Oude mbo-diploma's (zonder niveau-aanduiding) worden apart beoordeeld. Je bent toelaatbaar indien je oude mbo-diploma vergelijkbaar is met een mbo-diploma niveau 4. Na aanmelding voor de opleiding wordt je oude mbo-diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland beoordeeld. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets.

 

Overige Nederlandse diploma's

Heb je een Nederlands diploma dat hierboven niet is genoemd, dan moet worden beoordeeld of dit gelijkwaardig is aan een Nederlands havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4. Na aanmelding voor de opleiding wordt je diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland beoordeeld. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets.

 

Deficiëntietoets

Voldoe je niet aan de profiel- en/of vakkeneisen voor de opleiding van je keuze, dan is het in een aantal gevallen mogelijk een deficiëntietoets af te leggen waarmee je kunt aantonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de opleiding van je keuze te kunnen volgen. In dat geval ontvang je een bewijs van toelaatbaarheid. Over de mogelijkheden voor het afleggen van een deficiëntietoets en of dit voor jou van toepassing is, kan de Centrale Studentenadministratie je informeren.
Lees meer over de deficiëntietoets

 

21+ toets

Voldoe je niet aan de gestelde toelatingseisen, maar ben je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de 21+ toets. Met deze toets wordt vastgesteld of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de hbo-opleiding van je keuze te volgen. Voor sommige studenten wordt in de wet een uitzondering gemaakt op de leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar.
 
Lees meer over de 21+ toets

 

Buitenlands diploma

Je bent ook welkom met een buitenlandse vooropleiding waarvan het diploma is gelijkgesteld aan het Nederlandse diploma van havo, vwo of mbo-4. Om te weten welk niveau je vooropleiding heeft, moet je diploma gewaardeerd worden. Na inschrijving voor de opleiding wordt je diploma door medewerkers van Hogeschool Inholland gewaardeerd. Dit betekent dat wordt nagegaan of jouw buitenlandse vooropleiding voldoende is om in Nederland een hbo-opleiding te kunnen volgen. Is de uitslag negatief, dan kun je meestal aan de 21+ toets deelnemen.
Lees meer over buitenlandse diploma's

 

Buitenlands diploma Verloskunde

Een diploma Verloskunde behaald binnen of buiten de Europese Unie moet ter beoordeling en erkenning worden voorgelegd aan het BIG-register. Website: www.bigregister.nl.

 

Taaleis Nederlands

Studenten met een vooropleiding die behaald is buiten Nederland en die een Nederlandstalige opleiding willen gaan volgen, moeten ook een bewijs overleggen waaruit blijkt dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 volgens het Europese Referentiekader. Dit kan onder andere met een diploma NT2 - Programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). Dit bewijs mag niet ouder zijn dan twee jaar. NT2-examens kunnen worden afgelegd bij DUO. Houd rekening met de examenplanning en de doorlooptijd. 


 

Aanvullende eisen
Met het oog op de geschiktheid voord e opleiding en het beroep gelden per 1 september 2009 aanvullende eisen (ex artikel 7.26 van de WHW). De aanvullende eisen worden getoetst door middel van een decentrale selectie. Het betreft eisen met betrekking tot de aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt. De eisen hebben betrekking op de benodigde sociaal-communicatieve vaardigheden en een beroepsmatig denkvermogen wat betreft de ontwikkeling van het vereiste verantwoordelijkheidsniveau met betrekking tot de risicoselectie in de verloskunde.